ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Προετοιμάζουμε τους υποψήφιους κυρίως για τα εξής πτυχία:

 • PALSO (Από preA1 ως Α2)
 • Κρατικό ( Από Β1/Β2 ως Γ1)
 • Edexcel (όλα τα επίπεδα)
 • Cambridge (από FCE και πάνω)
 • Michigan
 • TIE (κατά περίπτωση)
 • TOEIC
 • IELTS (General test & academic)
 • GMAT (προετοιμάζουμε και για τα μαθηματικά)
 • TOEFL
 • TRINITY (κατά περίπτωση)
 • CITY & GUILDS
 • ESB
 • MSU
 • UCLAN
 • Bulats

Τα αναγνωρισμένα πτυχία για ΑΣΕΠ απο το επίπεδο Β2 και πάνω είναι

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
 • Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη τηςάριστης γνώσης) ή
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOLMASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level.

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6έως 7.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από τοUniversity of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III τουTRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύκαλής γνώσης) ή
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL EXPERT-και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύκαλής γνώσης).
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ-USA) και τηςΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του
 • EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 + Level.
 • Test of Interactive English, C1 Level.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από4,5 έως 5,5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (ECCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη τηςκαλής γνώσης) ή CITY & GUILDS
 • CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – καιCITY & GUILDS CERTIFICATE INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη τηςκαλής γνώσης).
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) :Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.