ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

kids working together

the secret to sucess

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθεις (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας  και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο), στηριζόμενες στον οργανωμένο μηχανισμό των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διευκρινίσεις

Οι  εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διεξάγονται  για την πιστοποίηση της γνώσης τω

ν παρακάτω γλωσσών και επιπέδων:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας: www.kpg.minedu.gov.gr, και στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  θα πρέπει να  υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•    Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
•    Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :
α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)
β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),
γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»).
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
•    Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.kpg.minedu.gov.gr.

Προετοιμασία

Το κέντρο ξένων Γλωσσών Smart Generation δίνει έμφαση στο προφορικό λόγο με ειδικά μαθήματα που βοηθούν τον μαθητή να μιλήσει με άνεση αλλά και με στρατηγικό τρόπο. Τα προφορικά έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα το ότι ο μαθητής καλείται από ένα κείμενο στη μητρική του γλώσσα να αντλήσει πληροφορίες και να το μεταφέρει στην Αγγλική. Η βαθμολόγηση εξαρτάται από τον χειρισμό της πληροφορίας όχι μόνο από τη γνώση της γλώσσας.

Ελάτε σε ένα από τα σχολεία μας στη Λάρισα και γραφτείτε για ένα γρήγορο course προετοιμασίας στη μεθοδολογία του πτυχίου. Μάθετε λεπτομέρειες από την γραμματεία.

Συνοπτικες προδιαγραφές για βαθμολογηση εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.