Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων

On 14/01/2013 by admin

Στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσής σας, σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ παρατείνεται έως την 30/06/2013.

Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων γνώσης χειρισμού Η/Υ 

Σύμφωνα με την με αριθμό 3/1-2-2006 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα: «Έγκριση χρονικής διάρκειας πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το ελληνικό δημόσιο», η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το Ελληνικό Δημόσιο, που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., είναι τριετής από την ημερομηνία έκδοσης κάθε πιστοποιητικού.

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3.ε της με αριθμό Α/25081/1.12.2005 (ΦΕΚ1720/Β΄/8.12.2005) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ».

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

Σύμφωνα με την με αριθμό 45/20.12.2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:

Α) φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,

Β) φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2010 και

Γ) τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008»,

η ισχύς των προαναφερθέντων Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ παρατείνεται μέχρι 30.06.2013.

 
Πατώντας εδώ, μπορείτε να δείτε και την σχετική απόφαση

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.