ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Από 14 ετών (Ανώτερα τμήματα)

Για να έχει πρόσβαση ο μαθητής σε αυτά τα τμήματα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρώσει τις προηγούμενες χρονιές. Το τεστ κατάταξης καθορίζει αν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης. Τα τμήματα αυτά οδηγούν σε πτυχία που αναγνωρίζονται απο το Γαλλικό κράτος και τα πανεπιστήμια της Γαλλίας.

Τα τμήματα σπουδών και τα αντίστοιχα πτυχία είναι:

  • COURS 3 – DELF A1
    • Αυτό το επίπεδο αναγνωρίζει βασικές γνώσεις. Είναι το επίπεδο που κάποιος ανακαλύπτει τη γλώσσα. Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να μιλήσει για τον ευατό του και το άμεσο περιβάλλον του.
  • COURS 4 – DELF A2 : Το DELF A2 βασίζεται στη ίδια αρχή : Βασίκή χρήση της γλώσσας όπου ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καταστάσεις με κοινές φράσεις όπου ρωτάει και δίνει πληροφορίες για κάτι.
  • COURS 5 – DELF B1 : Σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης γίνεται ανεξάρτητος. Μπορεί να κρατήσει μια συζήτηση και να δώσει την γνώμη του. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει καταστάσεις της καθημερινής ζωής στη Γαλλική γλώσσα.
  • COURS 6 – DELF B2: Ο χρήστης επιπέδου B2 έχει ανεξαρτησία που του επιτρέπει να δημιουργεί επιχειρήματα, να εκφέρει μία άποψη και να διαπραγματευτεί. Σε αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος έχει καάποιο βαθμό επάρκειας , μιλάει καλά και αυθόρμητα και μπορεί να σταθεί σε συζήτηση και να διορθώσει ο ίδιος τα λάθη του.
Στο κέντρο ξένων γλωσσών SMART GENERATION οι καθηγητές είναι όλοι απόφοιτοι πανεπιστημίου με ειδίκευση στη διδασκαλία. Από το 1988 δεκάδες μαθητές έχουν κατακτήσει το επίπεδο Β2 μέσα σε λίγα χρόνια. Με την εισαγωγή του ίντερνετ στην τάξη και του διαδραστικού πίνακα η διδασκαλία των γαλλικών επικεντρώνεται στο προφορικό και ακουστικό λόγο εισάγοντας στοιχεία γαλλικού πολιτισμού άμεσα μέσα στο μάθημα και με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να ενδιαφέρονται, να μιλάνε στα γαλλικά και να συμμετέχουν.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.