PALSO

palsoTo Κέντρο Ξένων Γλωσσών Smart Generation είναι μέλος του συλλόγου ΠΑΛΣΟ. Η πανελλήνια ένωση φροντιστών είναι ένα έγκυρο σώμα που βοηθάει στην εξέλιξη του κλάδου στην Ελλάδα και περιφρουρεί την εκπαιδευτική αξία των οργανωμένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Ομοσπονδίας είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών, μελών των ενώσεων-μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα:

 • Η προαγωγή, διαφύλαξη και κατοχύρωση των οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών συμφερόντων και της επαγγελματικής και κοινωνικής κατάστασης των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών καθώς και της ομαλής και αποτελεσματικής, σύμφωνα με το σύνταγμα και το νόμο, λειτουργίας του κέντρου (ινστιτούτου) ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να εκπληρώνεται η αποστολή του και να εξυπηρετούνται οι σκοποί και το συμφέρον της παιδείας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
 • Η συστηματική μελέτη όλων των προβλημάτων του κλάδου, η διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυσή τους και η προβολή και προώθηση, με κάθε νόμιμο μέσο, των προτεινόμενων λύσεων προς κάθε αρχή και το Υπουργείο Παιδείας
 • Η προαγωγή και ανάπτυξη συνδικαλιστικής συνείδησης, η εμπέδωση πνεύματος αλληλεγγύης και σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της Ομοσπονδίας και ανάμεσα στην Ομοσπονδία και τις άλλες επαγγελματικές ομειοεπεγγελματικές ή μη οργανώσεις, με απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες και με τον όρο, ότι η Ομοσπονδία δεν θα χάνει την αυτοτέλειά της και θα παραμένει το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.
 • H υποστήριξη και κάλυψη κάθε διεκδίκησης των ενώσεων-μελών της Ομοσπονδίας για την προαγωγή και προώθηση των αιτημάτων του κλάδου, η απόκρουση κάθε ενέργειας σε βάρος τους, απ’ όπου και αν προέρχεται και η επιδίωξη της ολοκλήρωσης της σωματειακής οργάνωσης όλων των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και η ένταξή τους στην Ομοσπονδία.
 • Η προαγωγή και καλλιέργεια των πνευματικών ενδιαφερόντων των μελών, η ανάπτυξη πολιτιστικής, επιμορφωτικής δραστηριότητας, η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής της Ομοσπονδίας και των μελών της στα προβλήματα της χώρας και του ελληνικού λαού. Η Ομοσπονδία αγωνίζεται για την υπεράσπιση και διεύρυνση των ελευθεριών και δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού, για την διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και προωθεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς, οργανώνοντας επίσης ανάλογες εκδηλώσεις.
 • Η με κάθε τρόπο προαγωγή, ανάπτυξη και τελειοποίηση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, η σωστή μετάδοση τους στους μαθητές και η διενέργεια, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού και για τη διαφύλαξη των βασικών επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου, εξετάσεων γλωσσομάθειας σε πανελλήνια κλίμακα και η παροχή βεβαιώσεων γλωσσομάθειας. Η Ομοσπονδία διενεργεί τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας αυτοτελώς, ως ανεξάρτητος εξεταστικός φορέας πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, ή και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, κρατικές αρχές, πανεπιστήμια, ανωτέρου κύρους εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξεταστικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, με κριτήριο πάντοτε την διασφάλιση του κύρους και του αδιάβλητου των εξετάσεων και προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος, αφενός της ολιγοπώλησης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας και αφετέρου του ελέγχου αυτής από τους ξένους. Εκτός από την Ελλάδα, η ομοσπονδία διενεργεί ή και συμμετέχει στη διοργάνωση εξετάσεων γλωσσομάθειας και στην Κύπρο, τις βαλκανικές και άλλες χώρες.

Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία:

 • Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνδικαλιστικές, συνεταιριστικές και άλλες οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της και την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 • Οργανώνει εκδηλώσεις, αναπτύσσει δραστηριότητες και κινητοποιεί τον κλάδο, όταν χρειάζεται, ενεργώντας πάντοτε εντός των πλαισίων του νόμου.
 • Εκδίδει βιβλία, έντυπα, περιοδικά και εφημερίδα ενημερωτικού, συνδικαλιστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου.
 • Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια που αποβλέπουν στην ανύψωση της επαγγελματικής αι κοινωνικής συνείδησης των μελών του κλάδου καθώς και προγράμματα επιμόρφωσης τους.
 • Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της και ιδρύει εντευκτήριο και βιβλιοθήκη.
  Ιδρύει ταμείο αλληλοβοηθείας για την παροχή στα μέλη των ενώσεων μελών της υλικής και ηθικής βοήθειας και ενισχύει τις ενώσεις-μέλη της ηθικά και υλικά για την επίτευξη των σκοπών τους.
 • Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των αρχών στα θέματα και προβλήματα του κλάδου.
 • Επιδιώκει την εκπροσώπησή της σε συμβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται από το Κράτος, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα που αφορούν άμεσα η έμμεσα τον κλάδο και συνεργάζεται και συμπράττει με άλλες οργανώσεις παρεμφερών κλάδων και σκοπών.
 • Οι καταστατικές υποχρεώσεις μας, επιτάσσουν την προστασία του κοινωνικού συνόλου, του Δημοσίου Συμφέροντος, τη διεξαγωγή εξετάσεων με γνώμονα τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας γλωσσομάθειας καθώς και την τήρηση κανόνων επαγγελματικής ηθικής από τα μέλη της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. και των τοπικών σωματείων. Στα πλαίσια αυτά τηρούμε ορισμένες αρχές και αξίες που θεωρούμε απαραίτητες για μια έντιμη σχέση μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου μας και των πελατών τους.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Η προσφορά δωρεάν μαθημάτων ή ακριβών δώρων στις πρώτες τάξεις των Κ.Ξ.Γ. , όχι για κοινωνικούς λόγους (όπως οι τυχόν εκπτώσεις σε άνεργους, πολύτεκνους, ορφανά κλπ) αλλά με στόχο να αποσπάσουν μαθητές από άλλους συναδέλφους, χωρίς να διευκρινίζουν ποιες θα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις στα επόμενα χρόνια παγιδεύουν τον καταναλωτή με μια ελκυστική προσφορά στερώντας του έτσι τη δυνατότητα επιλογής με βασικό κριτήριο την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσία. Η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη.
 • Η παρότρυνση των μαθητών των Κ.Ξ.Γ. από τους ιδιοκτήτες να συμμετέχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας οργανισμών που επιστρέφουν μέρος των εξετάστρων, με την όποια αιτιολογία, στους ιδιοκτήτες των Κ.Ξ.Γ. εν αγνοία του μαθητή, που είναι ο πραγματικός πελάτης του εξεταστικού φορέα, είναι πρακτικά κατακριτέα. Τις τυχόν επιστροφές ή εκπτώσεις εξετάστρων τις δικαιούται ο μαθητής. Το Κ.Ξ.Γ. δικαιούται μόνο το ποσό των διδάκτρων που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο μαθητολόγιο και τίποτα άλλο.
 • Πιστεύουμε ότι τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας έχουν ουσιαστική αξία και αποτελούν αληθινό μέτρο αξιολόγησης των γνώσεων του μαθητή αλλά και της ποιότητας της παρεχόμενης από το Κ.Ξ.Γ. υπηρεσίας αν πληρούν τις προϋποθέσεις διαφάνειας και αδιάβλητου που είναι γενικά αποδεκτές. Μπορεί η κοινή λογική να δεχτεί ότι είναι αδιάβλητες εξετάσεις όπου επιτηρητές, εξεταστές προφορικών ή διορθωτές είναι οι ιδιοκτήτες ή οι καθηγητές των Κ.Ξ.Γ. όπου φοιτούν οι εξεταζόμενοι δηλαδή αυτοί που έχουν κάθε λόγο να θέλουν να δείξουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας;
 • Υπάρχει ίση μεταχείριση των υποψηφίων και διαφάνεια όταν κάποιες εξετάσεις αποδέχονται θέματα (κείμενα) προετοιμασμένα εβδομάδες πριν; Έχουν την ίδια αξία πιστοποιητικά που εξετάζουν μόνο 2 δεξιότητες και όχι 4 χωρίς μάλιστα αυτό να αναφέρεται ρητά πάνω στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό; Εσείς σαν γονείς αλλά και το κράτος σαν εργοδότης δεν θέλετε να γνωριζέτε την ικανότητα των μαθητών σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες;
 • Η παροχή αγωγής στα νήπια όπως και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λέει, πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Κάποια Κ.Ξ.Γ. που δέχονται νήπια (για να εξασφαλίσουν τους μελλοντικούς πελάτες) δεν διαθέτουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα εμπιστευθείτε εκεί τα νήπια;
 • Η εμφάνιση ορισμένων Κ.Ξ.Γ. ως εξουσιοδοτημένων εξεταστικών κέντρων αποσκοπεί στο να παρουσιαστούν στον καταναλωτή ως κάτι περισσότερο από Κ.Ξ.Γ και ως υπερέχοντα των άλλων Κ.Ξ.Γ. για λόγους εντυπωσιασμού και προσέλκυσης πελατών. Το Υπουργείο Παιδείας σαφώς ορίζει ότι η μόνη δραστηριότητα για την οποία αδειοδοτούνται όλα τα Κ.Ξ.Γ. είναι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας και καμία άλλη.

Αγαπητοί Γονείς, η υποχρέωση προστασίας ορισμένων αξιών και αρχών είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Τα Κ.Ξ.Γ. PALSO είναι αποφασισμένα να τις σέβονται και να τις τηρούν. Στηρίξτε αυτή μας την απόφαση με τις δικές σας επιλογές.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.