ΠΤΥΧΙΑ

i_passed_my_examsΛίγα λόγια

Υπάρχουν πολλά πτυχία και διπλώματα στις ξένες γλώσσες. Πολλοί μαθητές μας μας ρωτάνε για το ποιο είναι καλύτερο από το άλλο ή πιο εύκολο. Η απάντηση είναι για τον καθένα ξεχωριστή. Στην αγγλική γλώσσα το σύνολο των αναγνωρισμένων πτυχίων στο επίπεδο Β2 για παράδειγμα αγγίζει τα 14.

Κάθε μαθητής μας έρχεται σε επαφή με την μεθοδολογία των πτυχίων για το επίπεδό του στην αρχή του έτους και λίγο πριν την περίοδο των αιτήσεων είναι έτοιμος να αποφασίσει ποιο του ταιριάζει.

Τι εξετάζουν  τα πτυχία ξένης γλώσσας

Οι βασικές δεξιότητες της κάθε ξένης γλώσσας είναι 4.

 1. Το πόσο καλά ξέρει να διαβάζει και να καταλαβαίνει το γραπτό λόγο
 2. Το πόσο καλά ξέρει κάποιος να γράφει και να δίνει σε κάποιον άλλον να καταλάβει με το γραπτό λόγο
 3. Πόσο καλά ξέρει κάποιος να ακούει και να καταλαβαίνει το προφορικό λόγο
 4. Πόσο καλά ξέρει κάποιος να μιλάει και να συνεννοείται με τον προφορικό λόγο

Αυτές οι βασικές δεξιότητες εξετάζονται άλλες λίγο περισσότερο και άλλες λίγο λιγότερο  σε όλα τα πτυχία. Εμείς αναλύουμε στο χρόνο που έχουμε το μαθητή στη τάξη τι τύπος ( καλύτερος στην ανάλυση, καλύτερος στην έκθεση, καλύτερος στην ομιλία)  είναι και συμβουλεύουμε ανάλογα ποιό πτυχίο να δώσει.

Για ποιό λόγο χρειάζεται το πτυχίο ο μαθητής

Το πτυχίο για κάθε μαθητή είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δηλαδή ακόμα και όταν αρχίζουν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα από θέληση ή αγάπη για τον πολιτισμό ή και επίσης από εγωισμό όταν φτάνουμε στα δύσκολα χρειάζονται όλοι ένα παραπάνω κίνητρο. Κάτι που κάνει την προσπάθεια όλων στο τέλος να επιβραβευθεί.

Εμπειρία = επιτυχία

Στο κέντρο ξένων γλωσσών SMART GENERATION διδάσκουν καθηγητές με εμπειρία στο θέμα των εξετάσεων ξένων γλωσσών καθώς τα 3/5 έχουν διατελέσει  εξεταστές προφορικών εξετάσεων αναγνωρισμένων πτυχίων. Η εμπειρία αυτή σε συνδυασμό με τα ετήσια σεμινάρια που οι ίδιοι οι φορείς των πτυχίων οργανώνουν καθιστούν το σχολείο μας ένα δυναμικό κέντρο πληροφόρησης για τα περισσότερα πτυχία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα.

Αναγνώριση πτυχίων

Τα περισσότερα πτυχία που δίνονται στην ελλάδα αναγωνρίζονται σχεδόν για πάντα χωρίς πρόβλημα. Σε άλλες χώρες όμως ζητάνε ένα πτυχίο που να έχει αποκτηθεί πρόσφατα (εώς 6 μήνες) για να δουν αν όντως πράγματι αυτός που το έχει μιλάει τη γλώσσα. Όσον αφορά το Δημόσιο και την αναγνώριση πτυχίων για προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ πρέπει να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ απ’ όπου μπορείτε να κατεβάσετε Υποδείγματα Προκηρύξεων καθώς και τον Τρόπο Απόδειξης Γλωσσομάθειας.

Θεωρείτε τα πτυχία απαραίτητα για την αγορά εργασίας;

View Results

Loading ... Loading ...

                                           ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

 

 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

 

             ή

 

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

 

 

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE.

 

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .

 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

 

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2)

 

 • ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 

 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

.

 

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 

 

 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

 

 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

 

 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

 

 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

 

 • Test of Interactive English, C2 Level.

 

 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

 

 • Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

 

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL International(CEF C1)

 

.

 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

 

 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

 

 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

 

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 

 

 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

 

 • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

.

 

 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

 

 • Test of Interactive English, C1 + Level.

 

 • Test of Interactive English, C1 Level.

 

 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

 

 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 

 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

 

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

 

 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

 

 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

 

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

 

 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

 

 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  .

 

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.

 

 

 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

 

 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

 

 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

 

 • Test of Interactive English, B2 + Level.

 

 • Test of Interactive English, B2 Level.

 

 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

 

 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 

 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

 

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

.

 • International English Language Testing System (IELTS) – Βαθμολογία από 3 έως 4.

 

 • Business English Certificate – Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES).

  

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY Level Certificate in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1)

 

 

 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .

 

 • CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης).

 

 • BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

 

 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

 • EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1).

 

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 

 • PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 

 • OCNW Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009)

 

 • Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1

 

 • ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

 

 • Test of Interactive English, B1 + Level.

 

 • Test of Interactive English, B1 Level.

 

 • NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).

 

 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 

 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

 

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

 

ή

 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

 

 • Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.

 

 • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).

 

 • DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

 

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),      Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2

 

 • Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).

 

 • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.

 

 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).

 

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

 

 • Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • DELF 1ER DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.

 

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).

 

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.

 

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

 

 • Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • DELF B1.

 

 • CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1.

 

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1

 

 • Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

 

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

 

 

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,

   Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

 

 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

 

 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

 

 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

 

 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)

 

 • Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

 

 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

 

 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

 

 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1.

.

 

 • Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.

 

 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

 

 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2.

.

 • Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • GoetheZertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου

  Goethe.

 

 • ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).

 

 • ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).

 

 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι  31/12/2013). Από 1/1/2014 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen)

 

 

 • Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

 

 

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

 

  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

 

 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

 

 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

 

 • Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)

 

 • DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA

 

 • CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

 

 • Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

 

 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .

 

 • Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

 

 • DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA

 

 • Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

 

 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.

 

 

 

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

 

 

 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

 

 • DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)

 

 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)

 

 • DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

 • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

 

 • CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

 

 • DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 • CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

.

 • DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

 

 

               ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

 

  Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

 

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).  

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

 

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

 

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

 

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

 

Επίσης:

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

 

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.